as

عشق درمانی چیست؟
مکتب روانشناسی عشق درمانی با شعار (عشق بر هر درد بی درمان دواست) در سال ۱۳۹۰ توسط سید محمدعلی لوح موسوی بنیانگذاری شد. این مکتب روانشناسی با رویکرد اهمیت عشق در زندگی کار خود را با برگزاری سمینارهای پرشور در شهر کوالالامپور کشور مالزی آغاز کرد. پس از آن سمینارهای عشق درمانی در شهرها و استانهای ایران از جمله تهران، اصفهان، کرج و قزوین و مشهد برگزار شد.

عشق درمانی (LT) چیست؟
مکتب روانشناسی عشق درمانی (LT) با شعار (عشق بر هر درد بی درمان دواست) در سال ۱۳۹۰ توسط سید محمدعلی لوح موسوی بنیان گذاری شد. این مکتب روانشناسی با رویکرد اهمیت عشق در زندگی، کار خود را با برگزاری سمینارهای پرشور در شهر کوالالامپور کشور مالزی آغاز کرد. پس از آن سمینارهای عشق درمانی (LT) در شهرها و استانهای ایران از جمله تهران، اصفهان، کرج و قزوین و مشهد برگزار شد.
این مکتب روانشناسی معتقد است عشق می تواند زندگی فردی و اجتماعی انسانها را متحول کند و زندگی آنها را از روزمرگی و ناامیدی نجات دهد.
از دیدگاه علمی، مکتب روانشناسی عشق درمانی (LT) از تمامی دیدگاههای روانشناسی از جمله روانکاوی، روانشناختی و روانزیستی جهت تغییر مسیر زندگی انسان به سوی عشق موفق استفاده میکند.